Heuristiek Vroegmoderne Tijd

Dit luik “Vroegmoderne Tijd” is nauw verbonden met het opleidingsonderdeel “Historische Praktijk 2: Heuristiek Vroegmoderne Tijd” dat aan de Universiteit Gent wordt gedoceerd in het tweede jaar van de bachelor Geschiedenis. Het leidt de gebruiker naar allerlei webpagina’s, werkinstrumenten en databanken die van nut kunnen zijn bij het onderzoek naar deze historische periode. De meeste daarvan zijn vrij toegankelijk, voor sommige databanken is inloggen in het UGent-domein echter vereist.

De aandacht gaat uit naar verschillende disciplines binnen het vakgebied, maar een bijzondere nadruk wordt gelegd op de institutionele geschiedenis van de Habsburgse Nederlanden. Zowel voor de publiekrechtelijke instellingen op het (supra-)centrale niveau als voor deze van het graafschap Vlaanderen op gewestelijk, regionaal en lokaal vlak, wordt in het onderdeel “Institutionele geschiedenis” de weg gewezen naar relevante informatie over elke besproken instelling. Telkens worden de beschikbare inventarissen opgelijst, en voor deze die digitaal beschikbaar zijn, wordt een link aangereikt. Via dit onderdeel wil het Digitaal Platform Historische Praktijk bijdragen tot de wetenschappelijke valorisatie van de resultaten van verschillende interuniversitaire onderzoeksprojecten rond de institutionele geschiedenis van de (Zuidelijke) Nederlanden die sinds het begin van de jaren 1990 onder coördinatie van het Rijksarchiefwezen werden gerealiseerd. Met name de publicaties die zijn voortgekomen uit de projecten “De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795)” (o.l.v. E. Aerts, M. Baelde e.a.) en “De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795” (o.l.v. W. Prevenier en B. Augustyn) dienen hierbij als leidraad.

 

 

 

Wil je een toevoeging voorstellen? Broken links? Neem contact op met Janna.Everaert@ugent.be.