Vroegmoderne Tijd/Early Modern Period

Dit luik "Vroegmoderne Tijd" is nauw verbonden met het opleidingsonderdeel “Historische Praktijk 2: Heuristiek Vroegmoderne Tijd” dat aan de Universiteit Gent wordt gedoceerd in het tweede jaar van de bachelor Geschiedenis. Het leidt de gebruiker naar allerlei webpagina's, werkinstrumenten en databanken die van nut kunnen zijn bij het onderzoek naar deze historische periode. De meeste daarvan zijn vrij toegankelijk, voor sommige databanken is inloggen in het UGent-domein echter vereist.

De aandacht gaat uit naar verschillende disciplines binnen het vakgebied, maar een bijzondere nadruk wordt gelegd op de institutionele geschiedenis van de Habsburgse Nederlanden. Zowel voor de publiekrechtelijke instellingen op het (supra-)centrale niveau als voor deze van het graafschap Vlaanderen op gewestelijk, regionaal en lokaal vlak, wordt in het onderdeel "Institutionele geschiedenis" de weg gewezen naar relevante informatie over elke besproken instelling. Telkens worden de beschikbare inventarissen opgelijst, en voor deze die digitaal beschikbaar zijn, wordt een link aangereikt. Via dit onderdeel wil het Digitaal Platform Historische Praktijk bijdragen tot de wetenschappelijke valorisatie van de resultaten van verschillende interuniversitaire onderzoeksprojecten rond de institutionele geschiedenis van de (Zuidelijke) Nederlanden die sinds het begin van de jaren 1990 onder coördinatie van het Rijksarchiefwezen werden gerealiseerd. Met name de publicaties die zijn voortgekomen uit de projecten "De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795)" (o.l.v. E. Aerts, M. Baelde e.a.) en "De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795" (o.l.v. W. Prevenier en B. Augustyn) dienen hierbij als leidraad.


This section, "Early Modern Period", is closely associated with the course "Practical History 2: Heuristics of the Early Modern Period" which is taught at Ghent University in the second year of the Bachelor in History. It directs the user to various web pages, tools and databases that could be useful in the investigation of this historical period. Most of them are freely available; however, some databases requires logging into the UGent domain.

The focus is on various disciplines within the field, but with a particular emphasis on the institutional history of the Habsburg Netherlands. In “Institutional History”, users are directed to information relevant to both public institutions on the (supra) central level, as well as those operating in the Count of Flanders on the provincial, regional, and local levels. The available inventories are listed, and a link provided for those that have been digitized. In this section, the Practical History Digital Platform seeks to contribute to the dissemination of the scientific results of various inter-university research projects on the institutional history of the (Southern) Netherlands that have been carried out under the coordination of the National Archives since the early 1990s. In particular, the publications that emerged from the projects "The central government bodies of the Habsburg Netherlands (1482-1795)" (directed by E. Aerts, M. Baelde, et al.) and "The regional and local government institutions in Flanders prior to 1795" (directed by W. Prevenier and B. Augustyn) serve as a guideline.